Didaktisk og pædagogisk grundlag

EUC Lillebælt vil uddanne elever og kursister, så de modsvarer samfundets krav. Skolen ønsker at opbygge og skabe rammer og muligheder for livslang læring gennem teori og praksis. Eleverne tager medansvar for egen læring.

Skolen placerer derfor brugerne i centrum, og tager udgangspunkt i deres uddannelsesbehov og ønsker. Enhver bruger skal opleve en ekstra værdi ved at vælge EUC Lillebælt som samarbejdspartner.

Hver enkelt medarbejder, elev og kursist skal opleve, at han eller hun er en vigtig brik i det samlede resultat.

Vi har fokus på, at der skal være høj kvalitet i undervisningen. Det er de undervisningsmæssige resultater, der tæller. Skolen følger udviklingen i samfundet og forsøger at leve op til det ved at anvende de nyeste og mest relevante undervisningsmetoder og midler.

Overordnet set arbejder vi på EUC Lillebælt med det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag, ud fra en fælles forståelse viaindholdet i diplommodulet ”Undervisning og læring” med hovedelementerne ”motivationspædagogik og progressiv læring”, som er udarbejdet i samarbejde med UC Lillebælt og Læring Nu. Det er planen, at alle lærere på erhvervsuddannelserne på EUC Lillebælt skal igennem dette modul, svarende til 10 ECTS-point, og på nuværende tidspunkt har ca. 2/3 af lærerne gennemført eller er i gang med diplommodulet. Derudover er der en plan for de resterende lærere.

 

Følgende 10 elementer har vi i de kommende år særlig fokus på:

”Fælles didaktisk og pædagogisk grundlag for EUC Lillebælt med motivationspædagogik og progressiv læring”   

1. Skab struktur omkring elevens læring

Generelt på skolens grund- og hovedforløb er der foretaget flere forskellige initiativer til at skabe struktur omkring elevernes læring.

2. Tag som lærer førertrøjen på i oplæringen/undervisningen

Fokus på at læreren går foran, og er klar, når undervisningen er sat til at starte, og der ikke er tvivl om, hvem der er lederen i undervisningsrummet. Ved undervisningsstart sætter læreren ord og billeder på, hvad der skal ske, samt evaluerer undervisningen med eleverne ved afslutning, samt holder fokus på at ”normaliteten” er, at man møder, har sine ting i orden, samt i modsat fald giver besked.

3. Gå ikke på kompromis med det faglige, fordi eleven er ”svag” eller uøvet inden for området

Der bliver differentieret med opgaver i forskellige niveauer, Rød - Gul - Grøn og læringsstile. Men, hvis det valgte område/uddannelse ikke har nogen perspektiv for eleven, tages der initiativ til, at eleven kommer positivt videre med noget andet.

4. Sørg for opgaver som matcher elevens faglige niveau

På ”Fronter” er det muligt, at eleven/faglæreren kan hente opgaver i Rød - Gul - Grøn og med hjælp i 3 niveauer. Så eleven kan nå det samme mål, men med forskellig sværhedsgrad og hjælp.

5. Sørg for tæt sammenhæng mellem teori og praksis

Fokus på at teorien knyttes op på praktiske og virksomhedsnære cases samt med tilhørende øvelser i værksteder og laboratorier. Derudover inddrages elevernes praktiske viden i undervisningen.

6. Brug så vidt muligt billeder

Internettet generelt og ”YouTube” er jo rigtige gode muligheder, ”Metaforer” kan også i mange tilfælde sætte billeder på tingene for eleverne. Derudover appeller vi til, at hovedforløbseleverne ”Filmer” relevante ting i forhold til den kommende skoleperiode.

7. Sørg for, at undervisningen giver mening for eleven

Fokus på at skabe sammenhængen mellem teori og praktik, samt lade eleverne erkende at teoretisk viden og praktiske færdigheder kan overføres fra en situation til en anden.

8. Sørg for, at eleven ikke oplever nederlag ved at lære

Fokus på differentiering så eleven med hjælp kan klare opgaverne og få en succes samt forklare, at alle ikke har lige nemt ved det hele. I forhold til et job, skal man jo kunne mange forskellige ting fx møde til tiden, være god til at servicere kunderne, god til at sælge, en god teamplayer, faglig dygtig mv., det kan også være med til at begrænse og fjerne følelsen af nederlag på et område, eleven har svært ved.

9. Giv eleven mulighed for succesoplevelser – hver dag

Første step er, at tage udgangspunkt i elevens læringsstil, som gør at eleven føler sig tryg og dermed klar til at modtage læring. Dernæst differentiering i opgavernes faglige niveau og hjælp til opgaveløsning.

10. Uden tillid, ingen læring

Den enkelte lærer involver sig i elevernes læring med sin personlighed, og holder fast ved, at der ikke findes eller eksisterer dumme spørgsmål eller indlæg.

 

EUC Lillebælt forventer med udgangspunkt i ”Det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag”, et positivt skole- og undervisningsmiljø med mere motiverede elever for læring. Vi forventer, at det resulterer i bedre uddannelsesresultater karaktermæssigt, og flere vælger fag på højere niveau end det obligatoriske samt højere virksomhedstilfredshed. Dette dokumenteres løbende via resultatmålinger og evalueringer. Uddannelsescheferne vil i samarbejde med afdelingslederne ved møder, udarbejde lokale undervisningsplaner, pædagogisk sparring mv. med lærerne, sikre en forankring af ”Det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag” på EUC Lillebælt. ”Det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag” evalueres og justeres årligt.