Studievejledning på HTX

På HTX gør vi meget ud af at vejlede både forældre og studerende. Når man søger optagelse på HTX, kan man komme til en vejlende samtale med vores studievejleder, Marianne Thomsen, som er meget interesseret i dine intentioner med en højere teknisk eksamen.

I hele dette forløb er dine forældre naturligvis involveret. Når først du er optaget på HTX, er både du og dine forældre velkomne til at kontakte enten studievejlederen Marianne Thomsen, uddannelseskoordinatoren Rikke Holt Andersen, rektor Lars Hansen eller evt. en lærer for at drøfte dit videre forløb.

Marianne Thomsen

Susanne Uhd Pedersen

Studievejleder Marianne Thomsen kan kontaktes på tlf. 7920 1231 eller [email protected]

Studievejleder Susanne Uhd Pedersen kan kontaktes på tlf. 7920 1231 eller [email protected]

Studievejledningen

I studievejledningen kan eleverne få vejledning i forhold til alt, hvad der har med gennemførelsen af HTX-uddannelsen på EUC Lillebælt at gøre.

Vejledningen kan enten være kollektiv for alle i klassen eller individuel på vejlederens kontor.

Kollektiv vejledning kan handle om:

 • Større skriftlige opgaver
 • Valgfag
 • Uddannelsesarrangementer
 • Eksamen
 • Klasserumskultur

Den kollektive vejledning vil foregå i timer inden for skemaets normale rammer.

Individuel vejledning kan handle om:

 • Personlige forhold/problemer (sociale, økonomiske, psykiske)
 • Ønske om besked til klassens lærere om elevens studieforhold
 • Problemer med aflevering af skriftlige arbejder
 • Studieteknik
 • Problemer med organisering af elevens skolearbejde
 • For højt fravær
 • Kronisk sygdom/behandling i skoletiden
 • Ønske om studieretningsskift
 • Ønske om uddannelsesskift

Man kan selv opsøge studievejlederen, eller man kan træffe aftale via elevadministrationen. Er det en samtale, der tager længere tid, og som helst skal foregå uden afbrydelser, kan den ligge uden for skemaets normale rammer.

Man kan også blive bedt om at komme til samtale hos studievejlederen. Det kan f.eks. være lærerteamet for klassen, som beder studievejlederen om at indkalde eleven, eller det kan være vejlederen, der indkalder på grund af for højt fravær eller manglende afleveringer. Man kan få et brev eller blive kontaktet på skolen, hvis vejlederen ønsker en samtale.

De fleste problemer vil man kunne finde hjælp til at klare hos studievejlederen. Vejlederen har tavshedspligt, så man kan trygt henvende sig, hvis der opstår et problem, der har indflydelse på skolegangen. Er der problemer, der er så store, at vejlederen ikke kan hjælpe med at løse dem, kan eleven blive hjulpet videre til mere specifik hjælp.

At gå til studievejlederen er en ret, så det giver ikke fravær. Man skal blot give sin lærer besked - og så naturligvis gå tilbage til undervisningen, når samtalen er slut.

Studievejlederen på HTX tager sig af gennemførelsesvejledning, mens rådgivning om uddannelse efter HTX primært er Studievalg Syds ansvar. Vejlederen herfra kommer på EUC Lillebælt hver anden tirsdag, hvor der er mulighed for at få rådgivning om videregående uddannelse.

Imødegåelse af frafald:

På EUC Lillebælt, HTX, gør vi en målrettet indsats for at imødegå fravær. Denne indsats sker i et samarbejde mellem klassens teamlærere, studievejledningen og skolens ledelse.

Vi har fokus på at give eleverne tilbud om lektiehjælp og lektiecafeer for at hjælpe de elever, som har behov for ekstra faglig støtte.

Studievejledningen inddrages aktivt i opfølgningen på fravær og derigennem på fastholdelse af eleverne.
Lærerteamet følger op på fravær hver uge og inddrager om nødvendigt studievejledningen og (ind til eleven bliver 18 år) forældrene samt skolens ledelse i dette arbejde.

Herudover er der et tæt samarbejde med UU- Lillebælt.

Syddansk Uddannelsesaftales forslag til imødegåelse af udfordringer (Partnerskabsaftale):

Fælles for HTX, HHX, STX og 2-årigt VUC

 • Udvikling af nye studieretninger med særlig fokus på naturvidenskab og piger.
 • Underviserne vejleder om videregående studier som en integreret del af dagligdagen, og skaber derigennem motivation til at læse videre.
 • Øge tilbuddene om lektiehjælp, lektiecafeer og oprettelse af læsegrupper i 2.g, for at fastholde de skoletrætte elever.
 • Samarbejde med virksomheder der aftager studerende med LVU, MVU og KVU om praktikforløb.
 • Øge den geografiske spredning af HTX og HHX i udkantsområderne, via underafdelinger. Evt. via et samarbejde med de almene gymnasier, der lægger lokaler til.