Fastholdesesstrategi

HTX ser det som en vigtig opgave at fastholde eleverne i deres valgte uddannelse, og nedenfor skitseres de indsatser, vi anvender for at nå målet om fastholdelse.

1. Studievejledning

Studievejledningen på HTX koncentreres om at hjælpe eleverne til at fastholde og gennemføre deres valgte uddannelse med bedst muligt resultat. Gennem løbende fokus på fravær og opgaveaflevering og gennem orientering fra klassernes kontaktlærere samt ved henvendelse fra eleverne selv og/eller deres forældre sikrer vi os hurtig opfølgning, straks en elev udviser adfærd, der risikerer at lede til frafald.

Ved skoleårets start gennemføres afleveringssamtaler med UU-vejlederne for elever med konkrete problematikker, der kan risikere at lede til frafald, hvis vi ikke har fokus på dem fra begyndelsen.
Alle ansøgninger gennemlæses nøje med henblik på at afdække, om der er elever med særlige behov (f.eks. mentorstøtte, SPS, It-rygsæk), således at vi kan have disse tiltag klar til første skoledag.

HTX vejledning koncentreres om samtaler med frafaldstruede elever, men alle elever, som oplever et problem i hverdagen - stort eller lille - er velkomne i studievejledningen.

Der gennemføres løbende ’trivselssamtaler’ med alle elever, ligesom der gennemføres trivselsundersøgelser for alle elever hvert andet år.

2. Tiltag for at mindske frafald og sikre gennemførelse.

Screening af elever

Ved skoleårets start screenes alle nye elever i dansk og engelsk for at afdække, om der er elever, som har brug for ekstra støtte, og som ikke har angivet dette i deres ansøgning om optagelse. På baggrund af screeningerne iværksættes forskellige tiltag. I tvivlstilfælde gennemføres en ordblindetest. Hvis den dokumenterer ordblindhed, ansøger skolen om It-rygsæk til eleven.

Læsevejleder

Skolen har en læsevejleder som arbejder med små grupper af elever og støtter deres kompetenceudvikling samt giver dem konkrete anvisninger på at løse deres vanskeligheder og arbejde med deres It-rygsæk. Elever, som har særlige vilkår i undervisningen, går til eksamen med samme vilkår (f.eks. længere tid til skriftlig eksamen eller længere forberedelsestid ved mundtlig eksamen).

Elever med særlige behov

Elever med f.eks. ADHD, Asperger m.v. tilbydes SPS-støtte i form af studiestøttetimer. Disse timer skal hjælpe eleven med at få overblik, prioritere sin arbejdsindsats og opgave løsning, holde fokus og ikke miste overblik. Ligeledes bruges timerne til at drøfte elevens oplevelse af hverdagen på HTX og sætte fokus på problemer af f.eks. social art, eleven oplever som vanskelige at løse. Arbejdsopgaven varetages af vejledere med speciale i disse diagnose.

Kontaktlærerordning

På HTX har vi en kontaktlærer-ordning. Alle klasser har tilknyttet 2 kontaktlærere, hvis opgave er løbende at føre samtaler med eleverne i klassen ang. faglige, personlige og sociale problemstillinger. Kontaktlæreren har særligt fokus på fravær, opgaveaflevering og den enkelte elevs trivsel i klassen samt evne til at indgå i projekt- og gruppearbejde. Hvis der opstår problemer med f.eks. højt fravær, og problemerne fortsætter efter kontaktlærernes indgriben, henvises eleven til studievejledningen, som overtager opgaven med at genfinde fokus på studieaktiviteten.

Kontaktlærerne holder sig orienteret i elevernes indsats i de øvrige fag gennem kontakt til alle klassens lærere.

Studiecafé

Et særligt tiltag på HTX er vores faste studiecafe, som er et åbent tilbud til alle elever om lektiehjælp. Studiecafeen er bemandet med to lærere samt to ansatte elever fra 3. årgang, der alle står til rådighed hver uge. Nogle elever er indkaldt til studiecafeen på grund af manglende afleveringer.

Misbrugspolitik

Misbrug eller begyndende misbrug er ofte en vej til frafald. På HTX har vi en misbrugspolitik, og vejlederne er behjælpelige med kontakt til misbrugskonsulent, hvis en elev spottes eller henvender sig med ønske om at få hjælp til at komme ud af sit misbrug. Som elev på HTX er man forpligtet til at tage imod behandling for at kunne fortsætte sin uddannelse. 

Gennemførelseskontrakt

Alle muligheder tages i brug for at hjælpe eleverne til at holde fast i de gode studievaner på deres vej mod målet. Vi har således en gennemførelseskontrakt, som nogle elever indgår med studievejlederen. Denne kontrakt omfatter blandt andet en aftale om at samarbejde med en lærer/studievejleder, om at møde til tiden hver dag og om at deltage i studiecafeen hver uge.

UU-vejledning

Elever, der fortryder deres uddannelsesvalg, tilbydes vejledningssamtaler og afklarende forløb i forhold til deres alternative ønsker. UU vejlederne orienteres og inddrages, hvor eleven er usikker på, hvad han eller hun alternativt ønsker at starte på.

3. Talentfulde elever

Elever med særligt potentiale skal ligeledes opmuntres til at udvikle sig bedst muligt. Et af tiltagene i forhold til denne elevgruppe er, at HTX tilbyder deltagelse på Trekantens Talentskole. HTX deltager ligeledes i DM i Teknologi, Science Cup og Danish Entrepreneurship. Blandt andre konkurrencer er Georg Mohr konkurrencen i matematik altid med deltagelse af elever fra HTX.